جدول مواد وساعات تدریس هفتگی

جدول مواد و ساعات تدریس هفتگی دوره ابتدایی

ردیف

پایه

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

نوع درس

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

1

قرآن

2

3

3

3

3

3

2

هدیه های آسمانی

-

2

2

2

2

2

3

انشاو نگارش

-

2

2

2

2

5

4

املا

3

3

2

2

2

5

فارسی

8

3

4

3

3

6

اجتماعی

-

-

2

3

3

3

7

ریاضی

5

5

4

4

4

1+4

8

علوم

3

3

3

3

3

2

9

هنر

2

2

1

1

1

1

10

ورزش

1

1

1

1

1

1

11

تکنولوژی وپژوهش

-

-

-

-

-

1

12

کاروفناوری

-

-

-

-

-

1

13

جمع ساعات

24

24

24

24

24

24

14

زبان انگلیسی

3

3

3

3

3

3

15

کامپیوتر

1

1

1

1

1

1

16

ورزش تخصصی

2

2

2

2

2

2

17

جمع کل

30

30

30

30

30

30

توضیحات

1-     انشا فارسی در پایه دوم و سوم جمله سازی خواهد بود.

2-     درس هنر درپایه های اول ودوم شامل نقاشی و کاردستی و درپایه سوم ، چهارم وپنجم شامل نقاشی، کاردستی و خوشنویسی است.

3-     دروس مطالعات اجتماعی وهنر در پایه های چهارم و پنجم مجموعا درهفته چهار ساعت ارائه خواهد شد(یک هفته یک جلسه هنر و سه جلسه مطالعات اجتماعی وهفته دیگر دو جلسه هنر و دو جلسه مطالعات اجتماعی).

4-     دروس علوم و هنر در پایه سوم مجموعا در هفته چهار ساعت ارائه خواهد شد(یک هفته یک جلسه هنر وسه جلسه علوم وهفته دیگر دو جلسه هنر ودو جلسسه علوم).

5-     درس قرآن در پایه اول سه ساعت می باشد که دو ساعت در برنامه ویک ساعت دیگر روزی ده دقیقه در ابتدایی شروع برنامه روزانه ازسایر دروس بجز درس ورزش اختصاص می یابد.   

6-      درپایه اول و دوم یک ساعت هنر در کارگاه تکنولوژی برگزار می گردد.

7-     ساعت آموزشی در دبستان نوید صالحین 55 دقیقه می باشد.(در مدارس دولتی 45 دقیقه تعریف شده است.)

معاونت آموزشی - فیاضی

گزارش تخلف
بعدی