پوشه کار

دانستني هايي درمورد پوشه کار:

1-    برگه هاي مربوط به فهرست محتوا بايد به آموزگار سال بعد تحويل داده شود.

2-    پوشه کار دانش آموز در ارزيابي توصيفي ، مانند يک جورچين ، مجموعه اي از نمونه فعاليت ها و آثار يادگيري دانش آموز است که به صورت مدون گردآوري شود. به طوري که بتوان يک تصوير کامل و روشن از عملکرد دانش آموز به عنوان يک يادگيرنده به نمايش گذاشت.

3-    موضوعاتي که مي توان در پوشه کار نگه داري کرد؛ نمونه اي از فعاليت هاي داخل و خارج از کلاس به همره چک ليست آنها –  نمونه آزمون هاي عملکردي و مداد کاغذي با چک ليست آنها – نمونه املا – جمله نويسي – فعاليت هاي گروهي و چک ليست آنها – آثار هنري دانش آموز – گزارش هاي علمي دانش آموز – ثبت اظهار نظرها در مورد رفتار دانش آموز – تشويق ها و ...

4-    لزومي به گرد آوري تمام آثار دانش آموز در پوشه کار نيست، بلکه بايد با توجه به انتظارات آموزشي، منتخبي از آثار در پوشه کار نگه داري شود.

5-    از قرار دادن دست سازه هاي حجيم در داخل پوشه کار خودداري شود.

6-    آثار با توجه به ماده درسي در بخش هاي مجزا نگه داري شود.

7-    آثاري که در پوشه کار قرار مي گيرد بايد داراي تاريخ بوده و با امضاء و نظر معلم ثبت شود.

8-    پوشه کار دانش آموز بايد در جلسات ديدار با اوليا در اختيار آنها قرار گيرد و در صورت تمايل نظرات اوليا در جاي مناسبي با تاريخ و امضاء ثبت شود.

9-    پوشه کار بهتر است که در پايان سال تحصيلي در اختيار دانش آموز قرار گيرد.

10-                        براي فعاليت هاي گروهي نيز مي توان پوشه کار در نظر گرفت.

11-                        هدف از نوشتن چک ليست اين است که مشخص شود دانش آموز به هدف مورد نظر رسيده است يا نه ؟

 

 

گزارش تخلف
بعدی