پوشه کار

آزمونهای عملکردی ، ابزاری موثر در ارزشیابی توصیفی

 آزمونهای عملکردی  یکی از انواع آزمونهایی است که در ارزشیابی توصیفی مورد توجه قرار گرفته است . این آزمونها به قصد ارزشیابی از عملکرد واقعی دانش آموز طراحی و اجرا می شود و در واقع موقعیتی را برای دانش آموز فراهم می آورد که آنچه از مهارت و دانش کسب کرده است از خود بروز دهد . آزمونهای عملکردی معمولاً نیاز به پاسخ حرکتی یا دستی دارند و عموماً اما نه همیشه شامل دستکاری تجهیزات و وسایل عینی است که مقابل آزمونهای قلم کاغذی مرسوم قرار می گیرد .

 

در طراحی آزمونهای عملکردی رعایت نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از:

- اهداف آموزشی مورد نظر را مشخص نمایید .

- تکلیف یا فعالیت مناسب با هدف مورد نظر را مشخص کنید .

- دانش پیش نیاز تکلیف مورد نظر مشخص شود .

- دانش آموزان دانش و اطلاعات لازم برای انجام آزمون عملکردی را فرا گرفته باشند .

- مواد و وسایلی را که دانش آموزان برای انجام و اجرای آزمون نیاز دارند مشخص نمایید .

- روش ارزشیابی از محصول کار دانش آموز مشخص گردد .

 

انواع آزمونهای عملکردی :

1 آزمون کتبی عملکردی : این آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها در موقعیتهای عملی یا شبیه سازی تاکید دارد .

مثال : نوشتن یک داستان کوتاه  - ساختن یک نقشه ی آب و هوایی - طراحی یک لباس - نقشه ی یک آزمایش علمی

2 آزمون شناسایی : در این آزمون به نکات ضعف یک پدیده پی می بریم و شیوه های عملی رفع مشکل را شناسایی می کنیم .

مثال : وقتی دانش آموز روش درست حل یک مسئله ی ریاضی را تشخیص دهد . - پیدا کردن اشکال مداری که لامپ آن روشن نمی شود .

3 انجام عملکرد در شرایط شبیه سازی شده : در این آزمون از دانش آموزان خواسته می شود تا در یک موقعیت شبیه سازی شده یا خیالی ، همان اعمالی را انجام دهد که در موقعیتهای واقعی ضروری اند .

مثال : فرض کنید اینجا یک کلاس است و شما به عنوان یک معلم 5 دقیقه در باره ی مسائل آموزشی صحبت کنید .

انجام تنفس مصنوعی روی یک مصدوم - ضربه زدن به یک توپ خیالی - انجام حرکات مختلف شنا در بیرون آب

4 نمونه ی کار : در روش نمونه ی کار که نزدیکترین روش سنجش به عملکرد واقعی است ، فراگیران در محیط طبیعی سنجش می شوند .

مثال : آزمون رانندگی در شرایط واقعی - در ریاضی از دانش آموزان خواسته می شود با ابزاری که در اختیار دارند یک مکعب با ابعاد معینی بسازند .

 

گزارش تخلف
بعدی