درس 10-11-12 علوم سوم

درس دهم: اندام های حركتی

درس در یك نگاه:

در این درس دانش آموزان ، ماهیچه ها را به عنوان عامل اصلی حركت در بدن، می شناسند و می آموزند كه ماهیچه ها برای حركت آسان تر و تندتر باید به استخوان متصل باشند، آنان با انواع ماهیچه ها و مفصل ها، نقش آن ها در حركت و نیز آسیب های مهم استخوان و ماهیچه آشنا می شوند و به اهمیت صحیح نشستن و راه رفتن در حفظ سلامت اندام های حركتی پی می برند.

آن چه دانش آموزان در مورد «اندام های حركتی» می دانند:

سال اول و دوم: ـ

سال سوم: مهره داران در بدن خود اسكلتی از جنس استخوان دارند؛ قسمت اصلی اسكلت، ستون مهره است و انسان نیز در گروه مهره داران است.

هدف ها: انتظار می رود در فرآیند آموزش این درس هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

مهارت ها ، دانستنی ها

1- از طریق مشاهده و گفت وگو با اندام های حركتی و نقش ماهیچه ها و استخوان ها آشنا شود.

2- با ساخت مدل به اهمیت وجود اسكلت در بدن انسان پی ببرند.

3- با ابزار ساده مدلی از ستون مهره های انسان را بسازد و طرز كار آن راتوضیح دهد.

4- با انجام آزمایشی با نقش مفصل در حركت استخوان ها آشنا شود.

5- از طریق گفت و گو و مطالعه در باره ی آسیب های استخوان و علل به وجود آمدن آن ها ، اطلاعات جمع آوری كند.

نگرش ها

1- به مطالعه و گفت و گو در باره ی نقش اندام های حركتی خود علاقه مند شود.

2- در هنگام نشستن به وضعیت ستون مهره های خود توجه كند.

3- در مراقبت از اندام های حركتی خود كوشا شود.

دانستنی های برای معلم    

      ماهیچه: تقریباً تمام جانوران ماهیچه دارند. آنچه به عنوان گوشت در بدن یك جانور وجود دارد، ماهیچه است. البته در قصابی ها، ماهیچه را فقط قسمت معینی از گوشت گوسفند یا گاو به شمار می آورند. اما در اصطلاح علمی چنین نیست و همه ی قسمت های قرمز رنگ و گوشتی بدن ، ماهیچه است. رنگ ماهیچه ها در جانوران مختلف كمی فرق می كند. مثلاً در گاور و گوسفند قرمز، اما در مرغ و ماهی سفید است. علت این وضع وجود تركیبی خاص به نام میوگلوبین در ماهیچه های قرمز است.

        شكل ماهیچه ها، بسته به این كه چه كاری در بدن برعهده ی آن ها باشد و در كجای بدن قرار گرفته باشند، فرق می كند. مثلاً در بازو و ساق پا، ماهیچه ها دوكی شكل است. ماهیچه های شانه و پشت پهن اند و ماهیچه های واقع در اطراف چشم ها و لب ها حلقوی است.

        ماهیچه ها فقط می توانند در یك جهت حركت كنند و به اصطلاح منقبض شوند. برای برگشتن آن ها به حالت اولیه، باید ماهیچه مخالفی وجود داشته باشد. مثلاً ماهیچه جلوی بازو، فقط ساعد را بالا می برد. برگردان آن به جای اول بر عهده ی ماهیچه دیگری است كه در پشت بازو قرار دارد.

     ماهیچه ها از طریق انقباض (كوتاه تر شدن) عمل می كنند. ماهیچه ، نمی تواند خود را بكشد اما ممكن است بر اثر عمل ماهیچه های دیگر كشیده شود هنگامی كه ماهیچه ها از دستگاه عصبی پیام های عصبی دریافت كنند، منقبض می شوند. آن ها مقدار زیادی انرژی دارند كه از غذا تامین می شود.

          انسان ها سه نوع ماهیچه دارند:

- نوع اول به استخوان ها چسبیده است و برای حركت دادن به كار می رود. این نوع ماهیچه تنها هنگامی كه اراده كنید عمل می كند، به همین دلیل آن را ماهیچه های ارادی نامیده اند. هنگامی كه بخواهید حركت كنید این نوع ماهیچه اسكلت را می كشد و آن را از محل مفصل ها خم می كند.

- نوع دوم ماهیچه ممكن است بدون آن كه متوجه باشید منقبض شود و به همین دلیل آن را ماهیچه ی غیرارادی نامیده اند. یك نمونه ی آن ماهیچه ی دور مری است كه غذا را در طول مری پیش می برد.

- نوع سوم ماهیچه، كه در قلب وجود دارد، ماهیچه ی قلبی نامیده می شود و می تواند سال ها، بدون خستگی یكسره كار كند.

        استخوان: استخوان ها بافت زنده اند، به همین دلیل بعد از شكسته شدن ترمیم می شوند و دوباره رشد می كنند. استخوان به سختی برخی از انواع فوالد است اما وزنش فقط یك پنجم آن است. استخوان اسكلت محكم و سبكی می سازند كه قسمت های نرم بدن به آن متصل است. استخوان از پروتئین محكمی به نام كلاژن و بلورهای معدنی سفت و بسیار ریزی كه حاوی كلسیم و فسفرند، ساخته شده اند. چنین تركیبی باعث استحكام استخوان می شود.

         در وسط بسیاری از استخوان ها بافت نرمی به نام مغز استخوان وجود دارد. این بافت حاوی رگ هایی است كه غذا و اكسیژن لازم برای استخوان را تامین می كند. هم چنین مغزمغز استخوان محلی است كه دائماً گلبول های سفید و قرمز جدید در آن ساخته می شود. در قسمت سخت استخوان، سلول هایی قرار گرفته اند كه ماده ی اصلی استخوان را می سازند.

          اسكلت: اسكلت داربست سختی است كه بخش های نرم بدن جانور را نگه می دارد. بدون اسكلت، بیش تر جانوران به اشیای سست و شلی تبدیل می شدند كه هیچ شكل معنی نداشتند. اسكلت به جانوران امكان می دهد كه بدنی با شكل های بسیار متنوع و بخش های متمایز برای حركت و انجام دادن وظایف جداگانه داشته باشند. بدون اسكلت ، شنار كردن، دویدن، برداشتن چیزها و جویدن تقریباً ناممكن بود.

      مفصل ها: ماهیچه ها و مفصل ها به اسكلت امكان می دهند كه حركت های پیچیده ای انجام دهند. مفصل ها نقاطی برای خم شدن و لغزیدن هستند ، كه در آن ها ، استخوان چسبیده اند هر جا ماهیچه ای منقبض می شود، استخوان ها را نسبت به هم حركت می دهد. انواع مختلف مفصل انواع متفاوت حركت را امكان پذیر می سازد. انتهای استخوان هایی كه در محل مفصل با هم تماس دارند، معمولاً از غضروف صیقلی و لغزانی پوشیده شده است. طوری كه استخوان ها به آسانی روی هم حركت می كنند.

        شكستگی استخوان: منظور از شكستگی ، شكستن استخوان است، استخوان ها بسیار محكم اند، اما اگر ضربه  ای بخورید یا به طرز غیر طبیعی زمین بخورید، ممكن است یكی از استخوان ها بشكند. چند نوع شكستگی وجود دارد. در برخی، سطح پوست ، پاره نمی شود. در برخی دیگر ممكن است استخوان شكسته پوسته را پاره كند و از زیر پوست نمایان شود. به این گونه شكستگی ها، شكستگی مركّب می گویند.

       قسمتی از بدن كه به شكستگی مبتلا شده بسیار دردناك است و حركت دادن آن مشكل است، ممكن است پوست دچار تغییر رنگ شود و باد كند. در صورتی كه مشكوك به وجود شكستگی هستید، باید به بیمارستان مراجعه كنید. عكسی كه با پرتو ایكس گرفته می شود، میزان شكستگی را نشان می دهد. اگر شكستگی ساده باشد ممكن است نیازی به درمان نداشته باشد. اما اگر سخت باشد، پزشك لبه های دو استخوان شكسته را به هم جفت می كند و اندام را گچ می گیرد تا استخوان شكسته را به هم جفت می كند و اندام را گچ می گیرد تا استخوان را  تا زمانی كه ترمیم پیدا كند، در جای خود ثابت نگه دارد. در رفتگی هنگامی پیش می آید كه استخوان های یك مفصل از جای طبیعی خود حركت كنند. مفصل در رفته بسیار دردناك است و نمی توان آن را به اندازه ی طبیعی حركت داد.

 

درس یازدهم: دستگاه گوارش

درس در یك نگاه:

در این درس دانش آموزان با واژه ی گوارش و مفهوم آن آشنا می شوند و می آموزند كه عمل گوارش به كمك دستگاهی در بدن به همین نام صورت می گیرد. آن ها هم چنین به طور مختصر با قسمت های مختلف دستگاه گوارش آشنا می شوند.

آن چه دانش آموزان در مورد «دستگاه گوارش» می دانند:

سال اول و دوم و سوم: ـ

هدف ها: انتظار می رود در فرآیند آموزش این درس هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

مهارت ها ، دانستنی ها

1- قسمت های مختلف دستگاه گوارش را روی شكل یا مدل نشان دهد و كار هر كدام را به طور مختصر توضیح دهد.

2- عمل گوارش را شرح دهد.

3- محل كار و اندام های مهم دستگاه گوارش را بیان كند.

نگرش ها

1- به مطالعه ی كار دستگاه های بدن خود علاقه مند شود.

2- به حفظ سلامت دستگاه گوارش خود اهمیت دهد.

دانستنی های برای معلم    

      دستگاه گوارش: هر جانداری برای آن كه زنده بماند، باید تغذیه كند. بسیاری از غذاها به همان صورت كه مصرف شده اند، برای سلول های بدن قابل استفاده نیستند. به تغییراتی كه در بدن بر روی غذا صورت می گیرد و آن ها را قابل مصرف برای سلول ها می سازد، گوارش می گویند. دستگاه گوارش از لوله ی گوارشی و چند غده ی ضمیمه ی آن تشكیل شده است.

          لوله ی گوارش درانسان در اصل لوله ی طویلی است كه از یك سو به دهان و از سوی دیگر به مخرج ارتباط دارد. این لوله در بخش های مختلف ، بنابه نوع كاری كه انجام می دهد متمایز شده و دارای ساختمان ویژه ای است. مواد غذایی در حین عبور از لوله ی گوارش از اندام های دهان، حلق ، مری، معده، روده ی كوچك و روده ی بزرگ می گذرند. هم چنین در دستگاه گوارش، غده های متعددی یافت می شوند كه در عمل گوارش نقش حیاتی را ایفا می كنند. مهم ترین این غده ها عبارتند از غده های بزاقی ، لوزالمعده (پانكراس) و كبد.

          اعمال عمومی دستگاه گوارش: به طور كلی گوارش دو عمل اساسی و مختلف انجام می دهد كه یكی گوارش غذا و دیگری جذب آن است. گوارش دردهان، معده و روده ی كوچك و جذب اصلی فقط در روده ی كوچك انجام می گیرد. در بخش های مختلف دستگاه گوارش به خصوص دهان و معده ، ابتدا در اثر اعمال مكانیكی تكه های درشت غذا به قطعات ریزی تبدیل می شوند. سپس آنزیم های گوارشی خاصی در معده و روده روی این قطعات ریز اثر می كنند و آن ها را به مولكول های ریز و ساده ای كه قابل جذب در سلول های بدن هستند، تجزیه می كنند. نتیجه ی عمل جذب، انتقال مواد گوارش شده از دیواره ی روده ی كوچك و ورود آن ها به جریان خون است تا از طریق خون به تمام سلول های بدن برسند.

          دهان: نقش دهان در گوارش از یك سو تشخیص كیفیت غذا و از سوی دیگر گوارش آن است. گوارش دهان بیش تر از نوع مكانیكی است. اگر لقمه ی غذایی كه در دهان می گذاریم بدمزه، بدبو یا محتوی مواد ناخواسته و ناگوار باشد، آن را از دهان خارج می كنیم. گرفتن طعم غذا به وسیله ی پرزهای چشایی صورت می گیرد كه در روی زبان به تعداد زیاد و در برخی نواحی دیگر دهان و حلق به تعداد كم تر یافت می شوند.

          دندان ها: هر دندان دارای دو قسمت تاج و ریشه است. سطح تاج دندان را ماده ای به نام مینا می پوشاند كه سخت ترین ماده بدن است. در زیر مینا عاج دندان قرار دارد كه سختی آن كم تر از سختی میناست. در درون عاج مغز قرار دارد كه رگ های خونی و اعصای در آن جا وجود دارند. دندان های انسان به نوع رژیم غذایی او كه مخلوط از گوشت خواری و گیاه خواری است متناسب شده اند. دندان های پیش و نیش برای بریدن و تكه تكه كردن غذا به كار می روند. كار دندان های آسیا خرد كردن و له كردن است.

          غده های بزاقی: بزاق (آب دهان) ماده ی چسبنده و لزجی است كه به وسیله ی سه جفت غده ی بزاقی به نام های زیرزبانی، بناگوشی و تحت فكی ترشح می شود. این غده ها ، بزاق یك نوع آنزیم است كه موجب تجزیه نشاسته به قندهای ساده تر می شود.

          مری و معده: غذای جویده شده وارد مری می شود و با حركات دودی آن به سوی معده حركت می كند.این حركات در اثر انقباضات منظم و پشت سر هم ماهیچه های حلقوی و طولی دیواره ی مری ایجاد می شود كه به صورت موجی از ناحیه ی حلق به طرف معده پیش می رود. وظیفه ی معده به طور كلی ذخیره غذای بلع شده و ادامه ی هضم بعضی از انواع غذاهاست. عوامل مهم گوارش دهنده ی غذا در معده یكی حركات معده و دیگری شیره ی معده است كه به ترتیب در گوارش مكانیكی و شیمیایی دخالت دارند. معده به غذا اسید اضافه می كند و اسید به كشته شدن باكتری های درون معده كمك می كند و شرایط اسیدی مناسبی برای فعالتی آنزیم گوارشی موجود در معده كه پپسین نامیده می شود، ایجاد می كند. پپسین از دیواره ی معده ترشح می شود و هضم پروتئین ها نظیر گوشت و تخم مرغ را آغاز می كند. ماهیچه های موجود در دیواره ی معده موجب منقبض شدن و بالا و پایین رفتن معده می شوند. در نتیجه ی این عمل غذا با اسید و پپسین كاملاً آمیخته می شود و مخلوط غلیظ و روانی به وجود می آید.

          این مایع برای هضم بیش تر وارد روده ی كوچك می شود. معده ی یك فرد بزرگسال در حدود یك لیتر غذا در خود نگه می دارد.مایعات ظرف ده دقیقه از آن تخلیه می شوند و گوشت و سبزی ها حدوداً یك ساعت ، اما تخلیه ی چربی ها ممكن است تا 30 ساعت هم طول بكشد. معمولاً معده بعد از 6 ساعت خالی می شود. سپس دیواره هایش منقبض می شوند و انسان دوباره احساس گرسنگی می كند.

          روده ها: كار اصلی گوارش و جذب، در روده ها به ویژه روده ی باریك صورت می گیرد. دو اندام مهم یعنی كبد و لورالمعده نیز ترشحات خود را به روده می ریزند. این ترشحات در مجموع ، گوارش مواد غذایی را به پایان می رسانند و آن را آماده ی جذب می كنند.

          روده ی باریك: بیش ترین مقدار گوارش در ابتدای روده ی باریك (اثنی عشر= دوازدهه) صورت می گیرد كه بلافاصله بعد از معده قرار دارد و مجاری كبد و لوزالمعده به آن راه دارد. در كبد ماده ای به نام «صفرا» ساخته می شود،‌صفرای ساخته شده به كیسه ی صفرا می رود و در آن جا ذخیره می شود. همراه با ورود غذا به روده ی باریك، كیسه ی صفرا منقبض می شود و مقداری صفرا از مجرایی كه در انتها با مجرای لوزالمعده مشترك است وارد دوازدهه می شود. مهم ترین عمل صفرا كمك به هضم چربی هاست. شیره ی لوزالمعده، آنزیم های لازم برای انواع غذاها را داراست. غذا به مدت نسبتاً طولانی در روده متوقف می ماند و در نتیجه فرصت عمل برای شیره های گوارشی آن وجود دارد

          سطح روده ی باریك را برآمدگی های انگشت مانند ریز به نام «پرز» پوشانده است. پرزها سطح روده را بسیار وسیع می كنند كه نتیجه ی آن افزایش سطح جذب است. كلیه ی مواد غذایی كه در اثر هضم شیمیایی به مواد ساده و قابل جذب تبدیل شده اند از دیواره ی روده ی باریك جذب می شوند و توسط رگ ها به تمام بدن انتقال می یابند.

          روده ی بزرگ: آخرین قسمت لوله ی گوارشی، روده ی بزرگ است. هنگامی كه غذا به انتهای روده ی باریك می رسد، تقریباً تمام مواد غذایی قابل استفاده ی آن از طریق دیواره ی روده ی باریك به خون جذب شده است.مواد باقیمانده غیر قابل جذب وارد روده ی بزرگ می شود ، چون تحرك روده ی بزرگ بسیار كم است، مواد به مدت زیادی در آن باقی می ماند و در آن جا آب و املاح موجود در آن جذب می شوند. باقیمانده ی مواد غذایی تولید مدفوع می كنند. مدفوع با حركات كند روده به انتهای آن می رسد و موجب تحریك آن منطقه و احساس دفع می شود.

 

درس دوازدهم: گوارش سالم

درس در یك نگاه:

در این درس دانش آموزان ضمن انجام فعالیت های گروهی به طبقه بندی مواد غذایی مورد نیاز بدن می پردازند. نام چهار نوع ماده ی لازم در یك غذای مناسب را می شناسند و با نقش هر كدام در رشد و سلامتی بدن آشنا می شوند. آن ها هم چنین به اهمیت رعایت بهداشت دندان و نیز به نكات مهم در حفظ و سلامتی دستگاه گوارش پی می برند.

آن چه دانش آموزان در مورد «اندام های حركتی» می دانند:

سال اول : برای این كه بدن سالم و قوی شود به غذاهای گوناگون، ورزش ، استراحت و رعایت نظافت نیازمند است.

سال دوم: بدن انسان رشد می كند. یكی از نیازهای رشد بدن ، خوردن غذاهای گوناگون و كافی در طول روز یا هفته است . توجه به استراحت و ورزش و رعایت نظافت برای حفظ سلامتی اساسی است. 

هدف ها: انتظار می رود در فرآیند آموزش این درس هر دانش آموز به هدف های زیر برسد:

مهارت ها ، دانستنی ها

1- هر ماده ی غذایی را در یكی از گروه های مهم مواد غذایی قرار دهد.

2- نقش هر كدام از مواد غذایی را در بدن شرح دهد.

3- از طریق برقراری ارتباط با نمودارهای ساده، آن ها را تفسیر كند.

4- در باره ی راه های مراقبت از دندان ها اطلاعات جمع آوری كند.

5- با انجام آزمایش تاثیر مواد قندی را در پوسیده شدن دندان ها مشاهده و نتیجه گیری كند.

6- به جمع آوری اطلاعات در باره ی غذاهایی كه در طول هفته می خورد و تعیین مواد غذایی مناسب آن ها بپردازد.

7- متن درس را بخواند .مفاهیم را درك كند و بیان كند.

8- نكات لازم برای حفظ سلامتی بدن را توضیح دهد.

نگرش ها

1- به رعایت بهداشت دهان و دندان اهمیت دهد.

2- به رعایت نكات بهداشتی در حفظ سلامت دستگاه گوارش، علاقه مند شود.

3- در فعالیت های گروهی احساس مسئولیت كند.

دانستنی های برای معلم    

      گوارش سالم:

غذا: تغذیه علم بررسی تاثیر غذا در سلامت انسان است. غذا انرژی بدن ما را تامین می كند و موادی را كه بدن برای رشد كردن ، ترمیم زخم ها، مقابله با بیماری ها و تندرست ماندن نیاز دارد به آن می رساند.

          بدن انسان همیشه به انرژی نیاز دارد . وقتی حركتی انجام می دهیم یا وقتی فكر می كنیم مغز ما انرژی مصرف می كند . هزاران تغییر شیمیایی كه در هر ثانیه در تمام اندام های بدن روی می دهند به انرژی نیاز دارند. حتی وقتی كه كاملاً استراحت می كنیم یا به خواب فرو می رویم، انرژی مصرف می كنیم. این انرژی بدن را گرم نگاه می دارد. قلب ما را به تپش وا می دارد و باعث می شود ریه های ما به تنفس ادامه دهند.

          مواد غذایی انرژی زا: غذاها آمیزه ای هستند از مواد غذایی مفید و مواد دیگری كه بدن از آن ها استفاده نمی كند. پنج نوع ماده ی غذایی وجود دارد: هیدور كربورها، چربی ها، پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی. هیدركربورها در مواد غذایی شیرین مثل شیرینی ها، عسل مربا و ملاس (شیره ی خام چغندر قند) و غذاهای نشاسته ای مثل نان و سیب زمینی و برنج وجود دارد. هیدروكربورها منبع اصلی انرژی بدن انسان است.

          مواد غذایی پرچربی شامل موادی مثل كره و خامه كه از شیر جانوران اهلی گرفته می شود و همچنین روغن های گیاهی مثل روغن زیتون، روغن آفتابگردان و روغن ذرت است. چربی دو برابر هیدروكربورها انرژی دارد. بدن ما ، به جای مصرف مستقیم چربی، قسمتی از آن را به عنوان ذخیره ی انرژی نگهداری می كند. چربی بیش تر در زیر پوست بدن ذخیره می شود.

مواد غذایی برای حفظ تندرستی بدن

          پروتئین: تقریباً در تمام مواد غذایی وجود دارد، ولی مقدار آن در همه ی مواد غذایی به یك اندازه نیست. سبزی هایی مثل كاهو و كلم خیلی كم پروتئین دارند. موادی مانند گوشت مخصوصاً جگر و قلوه ، پنیر ، تخم مرغ، ماهی ، شیر ،‌ لوبیا و نخود سرشار از پروتئین اند.

          در مواد غذایی حیوانی و گیاهی انواع بسیار گوناگون پروتئین وجود دارد. انسان بیش تر پروتیئن مورد نیاز خود را هم از غذاهای حیوانی و هم از غذاهای گیاهی تامین می كند. بدن ما بیش تر از پروتیئن تشكیل شده است و ما برای ترمیم اندام آسیب دیده یا فرسوده ی بدنمان به پروتئین احتیاج داریم. كودكان در حال رشد و بیماران و زخمی ها برای بهبود یافتن به مقدار زیادی پروتئین احتیاج دارند، ولی بزرگسالان تندرست هم به پروتیئن نیازمندند؛ زیرا بدن ما همیشه در حال بازسازی اندام های مختلف خودش است.

          ویتامین ها و مواد معدنی: از موادی هستند كه به مقدار كم به آن ها نیاز داریم ولی برای تندرستی ما ضروری اند. ویتامین ها بیش تر از مواد غذایی به دست می آیند ولی اگر آفتاب به قدر كافی بر پوست بدن بتابد،‌بدن می تواند خودش ویتامینD بسازد. علاوه بر آن بدن ما به مواد معدنی مثل آهن، برای سالم ماندن گلبول های قرمز خون، به كلسیم و فسفر برای سلامت استخوان ها و دندان ها نیاز دارد. كلسیم و فسفر برای سلامت استخوان ها و دندان ها نیاز دارد. كلسیم و فسفر همچنین باعث می شود عضلات و عصب های بدن ما درست كار كنند.

          الیاف: ما به آن دسته از مواد غذایی كه نمی توانیم آن ها را هضم كنیم هم نیاز داریم زیرا باعث می شود تا مواد زاید را دفع كنیم. الیاف به همین دلیل اهمیت دارند. الیاف بخشی از مواد غذایی گیاهی است كه انسان نمی تواند آن ها را هضم كند.میوه ها و سبزی ها ، نان سبوس دار و ماكارونی،‌نخود و لوبیا همه سرشار از الیاف اند.

          الیاف این مواد ضمن عبور از دستگاه گوارش ، آب بدن را به خود جذب میكند و به این ترتیب مواد زیاد و جامد داخل روده ها را پرحجم و نرم می كند. سپس بدن مواد زاید را به راحتی به شكل مدفوع دفع می كند.

          رژیم غذایی: نوع غذایی است كه بیش تر اوقات مصرف می شود. رژیم غذایی باید همه ی چیزهایی را كه برای رشد ، ترمیم و سلامتی لازم دارد در خود داشته باشد.

          رژیم سالم رژیمی است كه مواد غذایی مناسب را به مقدار مناسب داشته باشد. رژیمی كه غلات، میوه و سبزی به مقدار كافی در آن باشد، رژیم خوبی است. اما رژیمی كه عمدتاً از سیب زمینی سرخ كرده، شیرینی و تنقلات شور تشكیل شده باشد به هیچ وجه بهداشتی نیست این رژیم مقدار زیادی چربی ، قند و نمك دارد اما پروتئین و ویتامین كافی در آن نیست. اگر رژیم غذایی كسی نامناسب باشد و شخص دچار كم غذایی یا پرخوری شود، سوء تغذیه پیش می آید.

          پوسیدگی دندان: اگر مواد قندی زیادی بخوریم و دندان ها را مرتب تمیز نكنیم، دچار پوسیدگی دندان می شویم. پوسیدگی دندان موقعی اتفاق می افتد كه تكه های كوچك غذا لای دندان ها بماند و باكتری هایی كه در دهان زندگی می كنند آن را تجزیه كنند. تجزیه ی غذا باعث تولید اسیدی می شود كه به تدریج پوشش سخت مینای دندان را از بین می برد. سپس عاج دندان را كه نرم تر است خراب می كند و باعث ایجاد سوراخ یا حفره ای در دندان می شود. همین مساله ایجاد دندان درد می كند.

          بهترین راه پیشگیری از پوسیدگی دندان، گذشته از پرهیز از خوردن مواد قندی زیاد ، مسواك زدن دندان ها بعد از هر وعده غذا و قبل از خواب است.

گزارش تخلف
بعدی